0 0

Gegevensbescherming

GEGEVENSBESCHERMING


(laatste update 01.12.2021)

Introductie
Gegevensbescherming bij SANPURA
Niet eindeloos wachten bij de kassa, maar comfortabel vanuit huis bestellen – onze webshop biedt grote voordelen. Om hiervoor te zorgen proberen wij de juiste producten voor u in ons aanbod op te nemen en stellen wij alles in het werk om het rondkijken en winkelen in onze webshop voor u zo veilig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Wij onderhouden onze relatie met u als klant met alle noodzakelijke zorg die u van ons mag verwachten en die wettelijk is voorgeschreven. Daarom verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (f) van de Europese Verordening Gegevensbescherming (ook met behulp van dienstverleners) om u informatie en aanbiedingen te sturen van ons en partnerbedrijven.

Informatie over gegevensbescherming bij EUROtops Versand GmbH
Vanaf 25 mei 2018 gelden in heel Europa de voorschriften van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naar aanleiding hiervan willen wij u graag informeren over de door EUROTOPS VERSAND GmbH aangepaste verwerking van persoonsgegevens conform deze nieuwe verordening (zie artikel 13 van de AVG). Lees de informatie over ons privacybeleid zorgvuldig door. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit beleid, dan kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen via het onder punt 2 aangegeven e-mailadres.

Inhoud

1. Overzicht
2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming
3. Doelen van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen, waar EUROTOPS VERSAND GmbH of een derde partij naar streven, alsmede categorieën van ontvangers
3.1. Gebruik van onze website of applicatie
3.2. Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
3.3. Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
3.4. Websitebezoek en optimalisatie
3.5. Klantenaccount
3.6. Overige verwerkingsdoeleinden
4. Ontvangers in landen buiten de EU
5. Uw rechten
6. Bescherming van uw gegevens

1. Overzicht
In dit privacybeleid kunt u lezen over de wijze en omvang van de verwerking van zogeheten persoonsgegevens door EUROTOPS VERSAND GmbH. Bij persoonsgegevens gaat het om informatie die direct of indirect aan u toe te schrijven is of als zodanig te herleiden is.

De gegevensverwerking door EUROTOPS VERSAND GmbH kan in principe in twee categorieën worden ingedeeld:
- Voor de uitvoering van een overeenkomst met EUROTOPS VERSAND GmbH worden alle benodigde gegevens verwerkt. Zijn er meer dienstverleners betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals logistieke bedrijven of betalingsdiensten, dan wordt de benodigde hoeveelheid gegevens aan deze partijen doorgegeven.

- Bij het gebruik van de website/applicatie van EUROTOPS VERSAND GmbH worden verschillende gegevens tussen uw eindapparaat en onze server uitgewisseld. Hierbij kan het ook om persoonsgegevens gaan. Op deze manier verzamelde informatie wordt onder andere gebruikt voor het optimaliseren van onze website en om advertenties weer te geven via de browser van uw eindapparaat.

Volgens de bepalingen in de AVG hebt u verschillende rechten, die u tegenover ons kunt doen gelden. Zoals het recht bezwaar te maken tegen specifieke gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken wordt in dit privacybeleid duidelijk uitgelegd.

Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u hieronder.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming
Deze informatie over gegevensbescherming geldt voor de verwerking van gegevens door EUROTOPS VERSAND GmbH, Elisabeth-Selbert-Str. 3, 40764 Langenfeld (’verantwoordelijke’), en voor de volgende websites en applicaties: www.sanpura.nl. De zakelijke functionaris(sen) voor gegevensbescherming van EUROTOPS VERSAND GmbH is/zijn te bereiken via bovengenoemd adres, onder vermelding van Afdeling gegevensbescherming, of via gegevensbescherming@eurotops.nl.

3. Doelen van gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen, waar EUROTOPS VERSAND GmbH of een derde partij naar streven, alsmede categorieën van ontvangers
3.1 Gebruik van onze website/applicatie
Bij het gebruik van onze website/applicatie wordt door de op uw eindapparaat gebruikte browser automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie verzonden, die tijdelijk in een zogeheten logbestand wordt opgeslagen. Hierop hebben wij geen invloed. De volgende informatie wordt hierbij ook zonder uw toedoen verzameld en opgeslagen, tot deze automatisch verwijderd wordt:

• het IP-adres van het apparaat dat toegang tot internet vraagt,
• de datum en het tijdstip van toegang,
• de naam en de URL van het opgeroepen bestand,
• de website/applicatie, van waaruit toegang tot stand kwam (verwijzende URL),
• de door u gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw voor internet geschikte computer en de naam van uw accessprovider.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierna opgesomde doeleinden van gegevensverzameling. Hierbij is het van belang om te weten dat wij met de verzamelde gegevens geen directe conclusies over uw identiteit kunnen en zullen trekken.

Het IP-adres van uw eindapparaat en de verdere hierboven opgesomde gegevens worden door ons voor volgende doeleinden gebruikt:

• Het zorgen voor een soepel verlopende totstandkoming van de verbinding,
• Het zorgen voor comfortabel gebruik van onze website/applicatie,
• Het evalueren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende een periode van 14 dagen opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd. Wij maken voor onze website/applicatie gebruik van zogenaamde cookies, trackingtools, targetingmethodes en plug-ins voor sociale media. De exacte handelswijze en hoe uw gegevens daarbij worden gebruikt, wordt nader toegelicht onder punt 3.4.

Voor zover u in uw browser resp. in het besturingssysteem of andere instellingen van uw apparaat toestemming heeft gegeven voor zogeheten geolocatie, gebruiken wij deze functie, om u de op uw huidige adres aanwezige, geïndividualiseerde services (zoals het adres van het dichtstbijzijnde filiaal) te kunnen aanbieden. Wij gebruiken uw locatiegegevens uitsluitend voor deze functie. Trekt u uw toestemming in, dan worden de gegevens verwijderd.

3.2 Totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van de overeenkomst
De activiteiten van EUROTOPS VERSAND GmbH bestaan uit de verkoop op afstand van goederen en diensten, detailhandel binnen de officieel verstrekte vergunningen van regelgevende instanties en de seriële productie van aan te bieden goederen. In deze context verwerken wij de benodigde gegevens voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst met u. Hierbij horen:

• Voornaam, achternaam
• Factuur- en bezorgadres
• E-mailadres
• Factuur- en betalingsgegevens
• Geboortedatum
• Telefoonnummer (optioneel)

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, punt b), AVG. Dit houdt in dat u ons uw gegevens verstrekt op basis van onze overeenkomst. Om uw e-mailadres te mogen verwerken, dienen wij een elektronische bevestiging van uw bestelling te versturen (artikel 6, lid 1, punt c), AVG). Voor zover wij uw contactgegevens niet voor verkooptechnische doeleinden gebruiken (zie onder 3.3.), bewaren wij de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tot het einde van de wettelijke resp. mogelijk contractuele garantierechten. Na het verstrijken van deze periode bewaren wij de informatie die wettelijk vereist is met betrekking tot het fiscaal recht en het handelsrecht van de overeenkomst voor de wettelijk gestelde periode. Voor deze periode (meestal tien jaar vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt bij controle van het financieel beheer. Indien de uitvoering van interventierechten om de verwijdering vraagt, worden de betreffende gegevens verwijderd.

Voor de uitvoering van de koopovereenkomst is de volgende aanvullende gegevensverwerking vereist: wanneer u een andere betalingsmogelijkheid dan vooruitbetaling of kopen op rekening gekozen hebt, geven wij de benodigde betaalgegevens door aan een van onze betalingsdienstaanbieders. Informatie over uw afleveradres geven wij voor de afwikkeling van de koopovereenkomst door aan een door ons gecontracteerd logistiek bedrijf. Om ervoor te zorgen dat de levering van goederen plaatsvindt op basis van uw wensen, zullen wij uw e-mailadres en, indien nodig, uw telefoonnummer doorsturen naar het logistieke bedrijf dat in opdracht van ons bezorgt. Het logistieke bedrijf zal voorafgaand aan de levering contact met u opnemen om details van de levering met u af te stemmen. De gegevens worden alleen voor dit doeleinde doorgegeven en worden na levering weer verwijderd.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden
De volgende paragrafen hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. De AVG verduidelijkt dergelijke gegevensverwerking op basis van artikel 6, lid 1, punt f) als in principe denkbaar en als een gerechtvaardigd belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden volgt geen strikte regels en richt zich naar de vraag of opslag om verkooptechnische redenen noodzakelijk is. Bij EUROTOPS VERSAND GmbH houden wij ons daarnaast aan het principe gegevens voor verkooptechnisch gebruik conform de wettelijke bepalingen en termijnen te verwijderen. Hoe dit in zijn werk gaat in combinatie met uw recht van bezwaar, leest u onder punt 3.3.

3.3.1 Reclamedoeleinden van EUROtops Versand GmbH en derden
Wanneer u met ons een overeenkomst hebt afgesloten, zien wij u als bestaande klant. Dit houdt in dat wij uw contactgegevens zonder uw concrete toestemming kunnen gebruiken om u informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen. Zo nu en dan geven wij uw contactgegevens door aan onze zeer zorgvuldig uitgekozen contractpartners, zoals postorder- en telecommunicatiebedrijven, zodat ook zij u over hun producten kunnen informeren. Uw e-mailadres gebruiken wij om u, zonder concrete toestemming, te informeren over eigen, vergelijkbare producten.

3.3.2 Gepersonaliseerde reclame
Om ervoor te zorgen dat u alleen promotionele informatie ontvangt die u interessant vindt, categoriseren wij uw klantenprofiel en vullen wij dit aan met extra informatie. Hiervoor worden zowel statistische gegevens als persoonsgegevens gebruikt (zoals de basisgegevens van uw klantenprofiel). Doel is u uitsluitend advertenties aan te bieden die gericht zijn op uw werkelijke of vermeende interesses en u niet lastig te vallen met nutteloze reclame.

3.3.3 Verzending van de nieuwsbrief
Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat er bij de invoer van uw e-mailadres geen fout optreedt, maken wij gebruik van de zogeheten double-opt-in procedure: nadat u uw e-mailadres hebt ingevoerd in het registratieveld, sturen wij een bevestigingslink naar het opgegeven adres. Pas als u deze bevestigingslink aanklikt, zal uw e-mailadres in de mailinglijst voor de verzending van onze nieuwsbrief worden opgenomen. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken voor de toekomst. Hiervoor kunt u volstaan met een kort e-mailbericht aan het onder punt 2 vermelde e-mailadres.

Wij registreren of een e-mail wordt geopend en welke links er aangeklikt worden. Dit onderzoek vindt plaats voor analyse-doeleinden en om e-mailcontent aan de individuele behoefte van de lezer aan te kunnen passen. Het openen wordt gedetecteerd, doordat de nieuwsbrief een speciaal geprepareerd grafisch bestand van de server opvraagt.

Wij maken gebruik van Web Extend. Web Extend past een toonaangevend algoritme voor klantenidentificatie toe en verzamelt belangrijke informatie over de bezoekers van onze website, door hen gebruikte apparaten en kanalen. Web Extend heeft hiervoor vooraf geen informatie nodig over de gebruiker. Het programma maakt automatisch een anoniem profiel aan tot de klant zich identificeert en kan worden toegewezen aan een specifiek contact in de database.

3.3.4 Recht van bezwaar
U kunt op elk moment kosteloos voor elk communicatiekanaal afzonderlijk bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden voor de toekomst. Het enige dat u hoeft te doen, is een e-mail of brief sturen naar de contactgegevens vermeld onder punt 2.

Wanneer u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres voor verdere verkooptechnische gegevensverwerking afgesloten. Indien u bezwaar maakt, worden uw gegevens geblokkeerd voor verdere promotionele verwerking. Wij wijzen u erop dat in uitzonderlijke gevallen, zelfs na ontvangst van uw bezwaar, u tijdelijk toch nog reclame-uitingen kunt ontvangen. Dit is een technische kwestie die verband houdt met de noodzakelijke doorlooptijd en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen doorvoeren. Bedankt voor uw begrip.

3.4 Websitebezoek en optimalisatie
3.4.1 Cookies – algemene informatie
Wij maken gebruik op onze website van zogenaamde cookies. Voor zover het bij deze cookies om persoonsgegevens gaat, worden ze gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. Ons belang bij het optimaliseren van onze website wordt als gerechtvaardigd beschouwd volgens de bovengenoemde bepaling. Cookies zijn kleine bestanden die uw browser automatisch op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) opslaat wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparatuur en bevatten geen (Trojaanse) virussen of andere schadelijke software. Een cookie bevat informatie die specifiek is voor het gebruikte apparaat. Dit betekent echter niet dat uw identiteit hierdoor voor ons zichtbaar is. Het gebruik van cookies dient om ons aanbod nog beter op uw wensen af te kunnen stemmen. Hiervoor gebruiken wij sessiecookies, die registreren welke afzonderlijke pagina's van onze website u hebt bezocht en of u zich al hebt aangemeld met uw account. Deze cookies worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze pagina. Daarnaast gebruiken wij omwille van de gebruiksvriendelijkheid ook tijdelijke cookies, die voor een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Bezoekt u opnieuw onze website om gebruik te maken van onze diensten, dan wordt automatisch vastgesteld dat u ons al eerder bezocht hebt en wat u hebt ingevoerd en ingesteld, zodat u dit niet opnieuw hoeft te doen.

Om uw privacy-instellingen te wijzigen, klik hier: Privacy-instellingen bewerken

Indien u bij EUROTOPS VERSAND GmbH over een klantenaccount beschikt of de functie ’Ingelogd blijven’ activeert, wordt de in de cookies opgeslagen informatie ook in uw klantenaccount opgeslagen.

Daarnaast zetten wij cookies in om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren, met als doel ons aanbod verder te optimaliseren en informatie weer te geven die is afgestemd op uw specifieke behoeften. Met deze cookies kunnen wij automatisch zien wanneer u onze website al eerder bezocht hebt. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voor er nieuwe cookies geplaatst worden. Het volledig uitschakelen van cookies kan wel betekenen dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken. De opslagperiode van cookies hangt af van hun doel en is niet altijd gelijk.

3.4.2 Cookie List

3.4.2.1 Google Analytics
Voor het afstemmen van de vormgeving en de voortdurende optimalisatie van onze website maken wij conform artikel 6, lid 1, punt f), AVG gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (’Google’). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen gemaakt en cookies gebruikt. De door cookies verkregen informatie over uw gebruik van de website, zoals

  • browsertype/-versie,
  • gebruikt besturingssysteem,
  • verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
  • hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
  • tijd van het serververzoek,
wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. Deze informatie wordt ingezet om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en internet ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden doorgegeven aan derden indien dit wettelijk vereist is of wanneer derden deze gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres zal in geen geval worden gecombineerd met andere door Google verstrekte gegevens. De IP-adressen zijn geanonimiseerd, zodat herleiding niet mogelijk is (zogenaamde IP-masking).

U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling voor browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er wel op, dat de website in dat geval mogelijk niet volledig functioneert. Ook kunt u voorkomen dat de door cookies verzamelde gegevens, gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), worden opgeslagen of verwerkt door Google door deze browser add-on te downloaden en te installeren. Als alternatief voor een browser add-on, met name voor browsers op mobiele apparaten, kunt u registratie door Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij bezoek aan deze website. Het opt-out cookie geldt alleen voor deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geplaatst wanneer u op deze link klikt. Wanneer u de cookies van deze browser verwijdert, dient u het opt-out cookie opnieuw in te stellen. Ga naar de website van Google Analytics voor meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics.

3.4.2.2 Google Fonts
Op onze website maken wij gebruik van Google Fonts van de firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Google Fonts (vroeger Google Web Fonts) is een interactieve catalogus met meer dan 800 lettertypes die de Google LLC vrij ter beschikking stelt. Veel van deze lettertypes worden vrijgegeven onder de SIL Open Font License, terwijl andere onder Apache-licentie worden vrijgegeven. Beide zijn vrije softwarelicenties. We kunnen ze dus vrij gebruiken zonder er een licentievergoeding voor te betalen.

Om Google-lettertypes te gebruiken moet u zich niet aanmelden of een wachtwoord opslaan. Er worden ook geen cookies in uw browser opgeslagen. De bestanden (CSS, lettertypes/fonts) worden via de Google-domains fonts.googleapis.com en fonts.gstatic.com aangevraagd. Volgens Google zijn de aanvragen naar CSS en lettertypes volledig gescheiden van alle andere Google-diensten. Als u een Google-account hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken dat uw Google-accountgegevens tijdens het gebruik van Google Fonts, naar Google worden overgedragen. Google registreert het gebruik van CSS (Cascading Style Sheets) en de gebruikte lettertypes en slaat deze gegevens veilig op. Hoe de gegevensopslag er precies uitziet, zullen we nog gedetailleerd bekijken.

Waarom maken we gebruik van Google Fonts op onze website?
Met Google Fonts kunnen we op onze eigen website lettertypes gebruiken zonder ze op onze eigen server te moeten uploaden. Google Fonts is een belangrijke bouwsteen om de kwaliteit van onze website hoog te houden.

Welke gegevens worden door Google opgeslagen?
Als u onze website bezoekt, worden de lettertypes via een Google-server geladen. Door deze externe oproep worden gegevens naar de Google-server overgedragen. Zo herkent Google ook dat u resp. uw IP-adres onze website bezoekt. De Google Fonts API werd ontwikkeld om de registratie, de opslag en het gebruik van gegevens van eindgebruikers te beperken tot dat wat voor het efficiënt beschikbaar stellen van lettertypes nodig is. API staat voor „Application Programming Interface“ en dient onder andere als kennisgever van gegevens op het gebied van software.
Google Fonts slaat CSS- en font-aanvragen veilig bij Google op en is beveiligd. Door de verzamelde gebruiksgegevens kan Google vaststellen hoe populair de lettertypes zijn. De resultaten publiceert Google op interne analysepagina’s zoals bijvoorbeeld Google Analytics. Bovendien gebruikt Google ook gegevens van de eigen web-crawler om vast te stellen welke websites Google-lettertypes gebruiken. Deze gegevens worden in de BigQuery-database van Google Fonts gepubliceerd. BigQuery is een webservice van Google voor bedrijven die grote hoeveelheden gegevens willen bewegen en analyseren.
Er moet nog op worden gewezen dat door iedere Google Font aanvraag ook informatie zoals IP-adres, taalinstellingen, schermresolutie van de browser, versie van de browser en naam van de browser automatisch naar de Google-server worden overgedragen. Er kan niet duidelijk worden vastgesteld resp. er wordt niet duidelijk door Google meegedeeld of die gegevens ook worden opgeslagen.

Hoe lang en waar worden de gegevens opgeslagen?
Aanvragen voor CSS-assets slaat Google gedurende één dag op hun servers op die zich voornamelijk buiten de EU bevinden. Met een Google-stylesheet kunnen we de lettertypes gebruiken. Een stylesheet is een stijlblad waarmee je makkelijk en snel bijvoorbeeld het design of het lettertype van een website kunt wijzigen. De font-bestanden worden bij Google gedurende een jaar opgeslagen. Google heeft als doel daardoor de laadtijd van websites duidelijk te verbeteren. Als miljoenen websites naar dezelfde lettertypes verwijzen, worden ze na het eerste bezoek tijdelijk opgeslagen en verschijnen direct op alle andere websites die daarna bezocht worden. Soms actualiseert Google font-files om de bestandsgrootte te verkleinen, de dekking van talen te vergroten en het design te verbeteren.

Hoe kan ik mijn gegevens wissen resp. de gegevensopslag vermijden?
Gegevens die Google voor een dag of een jaar opslaat kunnen niet gewoon worden gewist. De gegevens worden automatisch naar Google overgedragen als de website wordt opgeroepen. Om deze gegevens vroegtijdig te kunnen wissen, moet u de Google-support op https://support.google.com/?hl=nl&tid=331572553354 contacteren. Gegevensopslag kunt u alleen vermijden, als u onze website niet bezoekt. Anders dan bij andere web-lettertypes geeft Google ons onbeperkte toegang tot alle lettertypes. We hebben dus onbeperkt toegang tot een overvloed aan lettertypes en kunnen er zo het optimum voor onze website uithalen. Meer over Google Fonts en andere vragen vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq?tid=331572553354. Google gaat daar in op thema’s i.v.m. gegevensbescherming maar echt gedetailleerde informatie over gegevensopslag zijn niet te vinden. Het is relatief moeilijk (bijna onmogelijk) van Google exacte informatie over opgeslagen gegevens te krijgen.

Welke gegevens principieel door Google worden geregistreerd en waarvoor deze gegevens worden gebruikt, kunt u ook op https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ nalezen.

3.4.2.3 Youtube
Voor video's van YouTube die op onze site geïntegreerd zijn, is de ‘Uitgebreide Gegevensbeschermingsmodus’ ingeschakeld. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de website wordt verzameld en opgeslagen bij YouTube, tenzij u de video’s afspeelt. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de aanbieder, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/+/policy/+1button.html.

3.4.2.4 Google Hosted Libraries
Deze website maakt gebruik van Ajax- en jQuery- of jQueryUI-technologieën, waardoor een optimalisering van de laadsnelheden wordt bereikt. Hierdoor worden programmabibliotheken van Google-servers opgevraagd. Hierbij wordt het CDN (Content delivery network) van Google gebruikt.

Als u jQuery eerder op een andere website van Google CDN hebt gebruikt, zal uw browser de kopie gebruiken die in de cache is opgeslagen. Als dit niet het geval is, moet dit worden gedownload, waarbij gegevens van uw browser bij Google!Inc. („Google”) terechtkomen. Uw gegevens worden in de V.S. overgedragen.

Meer informatie hierover vindt u op: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery en op bepalingen inzake gegevensbescherming van google.nl https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

3.4.2.5 Amazon Cloud Front
Onze website bevat de JavaScript-code van Amazon Web Services, Inc, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108, VS (Amazon CloudFront – Content Delivery Network (CDN)). Amazon CloudFront wordt gebruikt om gegevens, video's, applicaties en API's weer te geven met een lage latency of hoge overdrachtssnelheid. Als u JavaScript in uw browser inschakelt en geen JavaScript-blokkers hebt geïnstalleerd, dan stuurt uw browser alle persoonsgegevens naar Amazon CloudFront - Content Delivery Network (CDN). Meer informatie hierover vindt u in de verklaring inzake gegevensbescherming van Amazon CloudFront - Content Delivery Network (CDN). Deze kunt u bekijken door op de volgende link te klikken: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

Deze betrokkenheid bij Amazon CloudFront is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen om te zorgen voor een veilige en efficiënte levering en optimalisatie van onze online dienst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG. Verder hebben we een Overeenkomst voor Gegevensverwerking (overeenkomst voor de verwerking van bestellingen) gesloten met Amazon CloudFront. Om het gebruik van de JavaScript-code van Amazon CloudFront - Content Delivery Network (CDN) volledig te vermijden, kunt u een JavaScript-blocker installeren.

3.4.2.6 Google ReCAPTCHA
Op onze website maken wij gebruik van Google reCAPTCHA voor het controleren en ter vermijding van interacties op onze website door geautomatiseerde acties, bijv. door zogenaamde bots. Hierbij gaat het om een dienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna eenvoudig „Google“ genoemd.

Met de certificering volgens het EU-US-gegevensbeschermingsscherm („EU-US Privacy Shield“) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google, dat de privacyvoorschriften van de EU ook bij de verwerking van gegevens in de Vereinigde Staten van Amerika in acht worden genomen. Met behulp van deze dienst kan Google vaststellen, van welke website een aanvraag wordt verzonden en van welk IP-adres uit u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres wordt door Google wellicht ook nog meer informatie geregistreerd, die voor het aanbieden en garanderen van deze dienst noodzakelijk is.

Rechtsgrond is Art. 6 lid 1 lit. f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de veiligheid van onze website alsmede in het afweren van ongewenste, geautomatiseerde pogingen tot toegang in de vorm van spam e.dgl. Google biedt onder
https://policies.google.com/privacy
nadere informatie aan over de algemene omgang met de gegevens over u als gebruiker.

3.4.2.7 ABTasty
Om u een beter aanbod te kunnen bieden, voeren wij een A/B-test uit tijdens uw bezoek aan onze website. Deze test wordt gerealiseerd met behulp van een softwaretoepassing van AB Tasty (AB Tasty GmbH, Richmodstraße 6, 50667 Keulen). Bij A/B-testen worden twee verschillende versies van een website gebruikt. Sommige gebruikers krijgen dus versie A te zien en andere gebruikers versie B. Dit is om te bepalen welke versie beter bij de gebruikers van de website aansluit, zodat de gehele website geoptimaliseerd kan worden. Er worden door AB Tasty geen persoonlijke gegevens verzameld. Als u niet aan deze tests wilt deelnemen, kunt u deze functie uitschakelen door op de volgende link te klikken: https://www.sanpura.nl/#abtastyoptout=1. Opmerking: het volstaat om op de link te klikken met het openen van de bijbehorende pagina. U bent dan automatisch uitgesloten van de A/B-testen.

3.4.2.8 econda Analytics
Op deze website worden met technologieën van econda GmbH (www.econda.de) gegevens verzameld en opgeslagen, waarmee gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Deze gebruikersprofielen dienen ter analyse van het gedrag van bezoekers van de website en worden ter verbetering en het op de behoeften afstemmen van het aanbod geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op het apparaat van bezoekers van de website worden opgeslagen, waardoor herkenning bij een nieuw bezoek aan onze website mogelijk is. De gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden zonder afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming niet gecombineerd met de persoonsgegevens van de pseudoniemdrager. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van uw gegevens in de toekomst door op deze link te klikken: http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/.

Nadat u bezwaar hebt gemaakt wordt er een opt-out cookie op uw apparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies verwijderd hebt, dient u opnieuw op deze link te klikken.

3.4.2.9 Criteo
De aanbieder gebruikt de remarketing- of ‘Vergelijkbare doelgroepen’-functie van Criteo SA. Met deze functie kan de aanbieder gericht bezoekers van de website benaderen door hen gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties te bieden wanneer zij andere websites in het Criteo Display Netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het maken van op interesse gebaseerde advertenties, maakt Criteo gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Criteo een klein bestand met een reeks getallen op in de browser van de websitebezoeker. Dit registreert websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website in het Criteo Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die overeenkomen met waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden. U kunt het privacybeleid van Criteo bekijken en het gebruik van cookies door Criteo permanent uitschakelen door naar https://www.criteo.com/privacy/ te gaan en de instructies daar te volgen. U kunt ook het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren.

3.4.2.10 Emarsys
We gebruiken Emarsys voor personalisatie, analyse, automatisatie en e-mailcampagnes (versturen van nieuwsbrieven). Emarsys werkt via cookies en pixeltracking wat ons helpt om nieuwsbrieven en aangepaste advertenties te creëren. Als u uw toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen en u hebt het dubbele opt-in-proces om uw e-mailadres overeenkomstig te controleren volledig afgewerkt [of u hebt uw e-mailadres ingevoerd op onze website met een aankoop in onze webwinkel], dan zullen uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Emarsys en gecombineerd in een [gepseudonimiseerd] gebruikersprofiel dat aan uw e-mailadres kan worden toegewezen. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen de door Emarsys verzamelde gegevens ook worden samengevoegd in een [gepseudonimiseerd] gebruikersprofiel als u in één van onze winkels uw toestemming had gegeven om onze nieuwsbrieven te ontvangen. Uw e-mailadres zal door worden gepseudonimiseerd. Als u uw toestemming hebt gegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan zullen we de volgende van uw gegevens verwerken: als u onze nieuwsbrief hebt geopend, waar u op hebt geklikt, wanneer en hoelang u op onze website hebt gesurft, welke producten en categorieën u hebt bekeken, wat u op onze webshop hebt aangekocht en wanneer, van welke categorie, aan welke kost en of u het check-out-proces hebt afgewerkt. De richtlijnen inzake gegevensbescherming van Emarsys kunnen hier worden geraadpleegd:

https://www.emarsys.com/privacy-policy/
Deze gegevensverwerking (evaluatie van de nieuwsbrief en meting van succes) is gebaseerd op onze legitieme belangen - onder voorbehoud van uw gegeven toestemming - om de veilige en gebruiksvriendelijke werking van ons nieuwsbriefsysteem te verzekeren en dient dus zowel onze zakelijke belangen en uw verwachtingen inzake het verbeteren van onze website, producten en diensten (Wettelijke basis: Art. 6 (1) zin 1, lit. f AVG).

3.4.2.11 Google Ads
Wij gebruiken het online-advertentieprogramma ‘Google AdWords’ en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; ‘Google’). Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google via uw browser een zogenaamd conversiecookie op. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen, bevat geen persoonlijke gegevens en wordt dus niet gebruikt voor identificatie. Als u bepaalde pagina's op onze website bezoekt en het cookie niet is verlopen, kunnen we herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. Er is dus geen manier om cookies te volgen via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van het conversiecookie, wordt gebruikt om conversie-statistieken te genereren voor AdWords-klanten, die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Het biedt klanten informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en geleid zijn naar een pagina met conversietrackingtag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan het volgen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de installatie van cookies te voorkomen middels een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware (deactiveringsoptie). U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Ga voor meer informatie en het privacybeleid van Google naar: http://www.google.com/policies/technologies/ads/, http://www.google.nl/policies/privacy/

3.4.2.11.1 Google Remarketing
De aanbieder gebruikt de remarketing- of ‘Vergelijkbare doelgroepen’-functie van Google Inc. (‘Google’) op de website. Met deze functie kan de adverteerder bezoekers van de website gericht benaderen met gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties wanneer zij andere websites in het Google Display Netwerk bezoeken. Voor het uitvoeren van de analyse van het websitegebruik, die de basis vormt voor het maken van op interesse gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van zogenaamde cookies. Hiervoor slaat Google een klein bestand met een reeks getallen op in de browser van de websitebezoeker. Dit registreert websitebezoeken en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u een andere website in het Google Display Netwerk bezoekt, ziet u advertenties die waarschijnlijk eerder bekeken product- en informatiegebieden bevatten. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen door op de onderstaande link te klikken: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Download de plug-in en installeer deze. U kunt ook het gebruik van cookies van derden uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde opt-outinformatie te implementeren. Ga voor meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google naar http://www.google.com/privacy/ads/.

3.4.2.12 Bing
Deze website maakt gebruik van de conversietracking-technologie 'Bing Ads’ van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Hierbij wordt door Microsoft Bing Ads een cookie op uw computer geplaatst, indien u via een Microsoft Bing-advertentie op onze website bent beland. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen na 180 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker een bezoek brengt aan bepaalde pagina's van deze website en het cookie nog niet is verlopen, dan kunnen Microsoft en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina (conversiepagina) is doorgestuurd. Voor zover daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt dit overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f), AVG op grond van ons gerechtvaardigd belang bij doeltreffende marketing.

De met het conversiecookie verzamelde informatie dient ertoe conversiestatistieken op te stellen, d.w.z. vast te stellen hoeveel gebruikers na het aanklikken van een advertentie op een conversiepagina terechtkomen. Hierdoor komen wij het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en dat is doorverwezen naar een website die is uitgerust met een conversietrackingtag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Microsoft Corporation, met hoofdvestiging in de VS, is gecertificeerd onder het akkoord inzake gegevensbescherming 'EU-VS-privacyschild’, dat inachtneming van het vereiste EU-niveau van gegevensbescherming garandeert. Indien u niet aan tracking wilt deelnemen, kunt u het gebruik ervan gemakkelijk verhinderen door het cookie voor de conversietracking van Bing Ads via de instellingen van uw internetbrowser bij de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen. Ook kunt u met behulp van de deactiveringspagina voor consumenten uit de EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ controleren of er reclamecookies van Microsoft in uw browser worden geplaatst en deze deactiveren.

Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads: https://privacy.microsoft.com/nl-NL

Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde en met onmiddellijke ingang intrekken. Volg om uw herroepingsrecht uit te oefenen de hierboven beschreven procedure.

3.4.2.13 Facebook Pixel / Remarketing

Onze website maakt voor de conversiemeting van de bezoekersactie-pixels gebruik van Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). Zo kan het gedrag van iemand die de website bezoekt worden nagegaan, nadat deze door te klikken op een Facebook-advertentie werd doorgeleid naar de website van de aanbieder. Daardoor kan de efficiëntie van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoeksdoeleinden worden geanalyseerd en kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersaccount mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met het Beleid inzake gegevensgebruik van Facebook. Daardoor kan Facebook het invoegen van advertenties op pagina's van Facebook alsook buiten Facebook mogelijk maken. Als exploitant van de website kunnen wij geen invloed uitoefenen op dit gegevensgebruik.

Het gebruik van Facebook-Pixel gebeurt op basis van art. 6 al. 1 lid f AVG. De exploitant van de website heet een gerechtvaardigd belang bij efficiënte advertentiemaatregelen met inbegrip van social media. In de Privacybepalingen van Facebook vindt u meer aanwijzingen over de bescherming van uw privésfeer: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Bovendien kunt u de remarketing-functie ‘Custom Audiences’ (aangepaste doelgroepen) op de pagina Advertentie-instellingen onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daarvoor moet u zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u reclame gebaseerd op de gebruiker van Facebook deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

3.5 Klantenaccount

Om u tijdens uw aankoop het grootst mogelijke comfort te bieden, maken wij permanente opslag van uw persoonsgegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount mogelijk. Het aanmaken van een klantenaccount geschiedt op vrijwillige basis en vindt plaats op basis van uw toestemming conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG. Na het instellen van een klantenaccount is opnieuw invoeren van gegevens niet nodig. Bovendien kunt u op elk gewenst moment de gegevens die zijn opgeslagen in uw klantenaccount bekijken en wijzigen.

Naast de gegevens die tijdens een bestelling worden gevraagd, moet u een zelfgekozen wachtwoord opgeven om een klantenaccount in te stellen. Dit dient samen met uw e-mailadres voor toegang tot uw klantenaccount. Behandel uw persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak deze in het bijzonder niet toegankelijk voor niet-geautoriseerde derden. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor misbruikte wachtwoorden, tenzij we verantwoordelijk zijn voor het misbruik. Houd er rekening mee dat zelfs na het verlaten van onze website, u automatisch ingelogd bent, tenzij u actief uitlogt. U hebt de mogelijkheid om uw klantenaccount op elk gewenst moment te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat dit niet betekent dat de gegevens in het klantenaccount tegelijk worden verwijderd.

3.6 Overige verwerkingsdoeleinden
3.6.1 Gebruik contactformulier
Als u ons een bericht stuurt via het contactformulier op de website, worden uw gegevens gebruikt om u te antwoorden. De gegevens worden na afronding en oplossing van de zaak verwijderd.

3.6.2 Vragen over een product
Als u ons een vraag stuurt via de functie ‘Vraag stellen’, beantwoorden wij uw vraag via de e-mail. Als de vraag/het antwoord nuttig is voor andere klanten, plaatsen we beide op de pagina. Uw gegevens worden daar anoniem weergegeven, zodat u niet te identificeren bent. Indien u uw vraag echter niet gepubliceerd wilt hebben, kunt u dit aangeven bij uw vraag. Voor het verwijderen van reeds gepubliceerde vragen, stuurt u een e-mail naar het e-mailadres vermeld in paragraaf 2.

3.6.3 Productreviews
Wie kan de kwaliteit van een product beter beoordelen dan de klanten die de artikelen al gebruiken? Door een product te beoordelen kunt u andere potentiële klanten helpen en uw ervaringen met anderen delen. Daarom sturen wij u een tijdje na uw bestelling een e-mail waarin u ons, onze webshop en onze diensten, evenals de door u bestelde producten kunt beoordelen. Rechtsgrondslag hiervoor is het ingewilligde verzoek om toestemming, zoals hieronder door u afgegeven, conform artikel 6, lid 1, punt a), AVG:

Hierbij stem ik in met het verzenden van een e-mail door EUROTOPS VERSAND GmbH voor het beoordelen van webshop en bestelde producten. Ik weet dat ik mijn toestemming op elk moment kan herroepen.

Het beantwoorden van deze e-mail resp. het beoordelen van producten geschiedt volledig op vrijwillige basis. In een beoordeling worden uw opmerkingen en de gegeven sterren, evenals uw naam, anoniem gepubliceerd op onze site (bijvoorbeeld: ‘Günther P.’)

4. Ontvangers in landen buiten de EU
Met uitzondering van de verwerking beschreven in 3.2 delen we uw informatie niet met ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De verwerking vermeld onder 3.4 resulteert in de verzending van gegevens naar de servers van leveranciers van tracking- of targetingtechnologieën die wij opdracht gegeven hebben. Deze servers bevinden zich in Europa en de VS. De gegevensoverdracht vindt plaats volgens de principes van het zogenaamde Privacy Shield en op basis van zogenaamde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie.

5. Uw rechten
5.1 Overzicht
Naast het recht op herroeping van uw toestemming die aan ons is verleend, gelden voor u de volgende verdere rechten als relevante wettelijke vereisten van toepassing zijn:

• recht van inzage, over de bij ons opgeslagen persoonsgegevens (artikel 15 AVG), in het bijzonder kunt u informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, het soort persoonsgegevens, het soort ontvangers aan wie uw gegevens zijn of worden vrijgegeven, de geplande opslagperiode, de herkomst van uw gegevens, als ze niet rechtstreeks van u zijn verzameld,

• recht op rectificatie van onjuiste of op completering van correcte gegevens (artikel 16 AVG),

• recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG), voor zover er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag door ons in acht worden genomen,

• recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18 AVG), voor zover de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, maar u afziet van het verwijderen ervan; de verantwoordelijke persoon de gegevens niet langer nodig heeft, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of u hebt een bezwaar ingediend tegen de verwerking conform artikel 21 AVG,

• recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde gegevens die bij ons zijn opgeslagen over u in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen

• recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werklocatie of ons hoofdkantoor.

5.2 Recht van bezwaar
Onder de voorwaarden van artikel 21, lid 1, AVG kan bezwaar worden gemaakt tegen gegevensverwerking om redenen die voortkomen uit de specifieke situatie van de betrokken persoon.
Het bovenstaande algemene bezwaarrecht is van toepassing op alle verwerkingsdoelen die worden beschreven in deze privacyverklaring, die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, punt f), AVG. In tegenstelling tot het speciale recht van bezwaar tegen gegevensverwerking voor commerciële doeleinden (zie hierboven 3.3.3), zijn we volgens de AVG alleen verplicht om een dergelijk algemeen bezwaar te implementeren als u ons redenen van groot belang opgeeft (bijv. mogelijk gevaar voor leven of gezondheid). Daarnaast is het mogelijk om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor EUROTOPS VERSAND GmbH of de functionaris voor gegevensbescherming.

6. Bescherming van uw gegevens
Overdracht van alle door u persoonlijk verzonden gegevens, inclusief uw betalingsgegevens, gebeurt via een algemene en veilige SSL-verbinding (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, en wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij online bankieren. U herkent een beveiligde SSL-verbinding onder andere aan de toegevoegde 's' achter 'http' (https:// ...) in de adresbalk van uw browser of het slotpictogram onder in uw browser. Wij nemen daarnaast passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.